Belangenvertegenwoordiging

Windunie vertegenwoordigt de belangen van haar leden bij politiek en belangenorganisaties. Want politieke beslissingen hebben vergaande invloed op ontwikkelmogelijkheden, op subsidies en dus op rendement, en soms ook op kosten. Soms kunnen we optrekken met andere projectontwikkelaars soms hebben we andere belangen dan energiebedrijven.

Vertegenwoordiging via NWEA

Via brancheorganisatie NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) zorgt Windunie dat de belangen van haar leden in de politiek goed wordt vertegenwoordigd. Dankzij onze deelname aan commissies en werkgroepen kunnen we medebepalen welke onderwerpen worden geagendeerd. NWEA is ook een organisatie waar alle informatie samenkomt en de leden elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen. Algemeen directeur Axel Posthumus zit in het dagelijks bestuur.

Overzicht (sub)commissies:

  • Subcommissie Financiën volgt actief alle beleidsontwikkelingen op onder andere SDE+-gebied. Vertegenwoordiging door Giel van Houtum.
  • Subcommissie Ruimte behandelt het beleid en de wetgeving rondom ruimtelijke inpassing van windparken, zoals wetgeving op het gebied van natuur, geluid, netinpassing. Vertegenwoordiging door Laura de Groot.
  • Commissie Wind op Land adviseert het bestuur van NWEA mede op basis van informatie vanuit bovenstaande werkgroepen. Vertegenwoordiging door Laura de Groot.
  • De werkgroep obstakelverlichting richt zich op het maken van afspraken met de overheid en de luchtvaartsector. Inzet van de Werkgroep is om de overlast door obstakelverlichting zo laag mogelijk te maken zonder daarbij de veiligheid in gevaar te brengen. Vertegenwoordiging door Matthias Wieseler.
  • Commissie Public Affairs voert lobby richting de ministeries en de Tweede Kamer en wordt aangestuurd door het bestuur van NWEA. Vertegenwoordiging door Sigi van Driel – Simons.

Aansluiting bij NVDE

De brancheorganisatie NWEA is in 2015 verder geprofessionaliseerd. De nieuwe voorzitter Hans Timmers is voortvarend aan de slag gegaan en heeft enkele nieuwe branche-specialisten aangetrokken evenals een communicatiespecialist. Bovendien is besloten tot verhuizing naar en aansluiting bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Daarmee wordt de lobby van de verschillende duurzame productiebranches (windenergie, zonne-energie, duurzame warmte etc.) gebundeld en beter op elkaar afgestemd.

Samen sterker?

In 2015 hebben PAWEX, REScoopNL en Windunie de krachten gebundeld om de onderlinge lobby binnen NWEA en andere gremia op elkaar af te stemmen. Als vertegenwoordigers van lokale windmolenaars en ontwikkelaars hebben we soms andere belangen dan de energiebedrijven.

Contacten met Economische Zaken

Windunie heeft – mede vanwege de intensieve betrokkenheid bij drie projecten waar de RijkscoördinatieregelingDe Rijkscoördinatieregeling is van kracht als het Rijk oordeelt dat projecten van nationaal belang zijn en ze daarover zelf de besluitvorming wil coördineren. In het geval van projecten op het gebied van energie-infrastructuur ligt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie bij de minister van Economische Zaken. Windparken van meer dan 100 MW vallen onder de Rijkscoördinatieregeling. Dat betekent dat het Rijk verantwoordelijk is voor het publiceren van de terinzagelegging en het vaststellen van (voorlopige ontwerp)besluiten, en voor het verlenen van vergunningen. Doel is de procedures te verkorten en te stroomlijnen, waardoor projecten sneller kunnen worden gerealiseerd. Meer informatie vindt u hier. van kracht is ( Zeewolde en de Drentse Monden en Oostermoer) op alle ambtelijke niveaus goede contacten met het ministerie van Economische zaken. Daardoor kunnen onderwerpen die belemmerend werken voor de projectontwikkeling binnen het ministerie van EZ snel worden opgepakt. Denk daarbij aan issues ten aanzien van de luchtvaart (hoogtebeperkingen), wetgeving op gebied van natuur en het betrekken van omwonenden.

Provinciale lobby

In provincies die voor onze ontwikkelprojecten cruciaal zijn, onderhoudt Eelco Bots, directeur van Windunie Development, directe contacten met de verantwoordelijke gedeputeerden. Zij moeten uiteindelijk het besluit nemen een Provinciaal Inpassingsplan in te zetten, op het moment dat gemeentes hun afspraken met de provincie voor realisatie van windenergie niet nakomen. In de provincie Drenthe (projecten in Coevorden) en provincie Gelderland (o.a. project Zaltbommel) heeft dat tot versnelling van de gemeentelijke besluitvorming geleid.