Hoe werkt de coöperatie?

De leden van coöperatie Windunie zijn aansluitingen op het net, geen natuurlijke personen. Maar omdat veel van onze leden solitaire windmolens zijn, lijkt het vaak alsof de windmolenaar als persoon lid is. Bij windparken zijn er doorgaans meerdere eigenaren die gezamenlijk profiteren van het lidmaatschap; het windpark is lid. Daarom zijn er veel meer mensen betrokken bij Windunie dan er leden zijn.

De lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks afgedragen op basis van productie. Moderne windparken met veel productie betalen dus meer dan een oudere solitaire molen, maar in verhouding evenveel. Verder werkt Windunie als elke coöperatie: leden zijn gezamenlijk eigenaar en beslissen over de koers. Ook parken in ontwikkeling kunnen lid worden van Windunie. Zij profiteren dan al wel van lagere tarieven voor onze adviseurs, maar betalen nog geen lidmaatschapsbijdrage en hebben evenmin stemrecht op de ledenvergadering. Beide zijn pas aan de orde als het windpark elektriciteit gaat produceren. Om de coöperatie te ondersteunen wordt een beroep gedaan op diverse bedrijven die mede daartoe zijn opgericht. Samen met de coöperatie zijn deze bedrijven ondergebracht in Windunie Groep waar de coöperatie dus aandeelhouder van is.

Algemene Ledenvergadering

Twee keer per jaar worden alle leden uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur brengt verslag uit van activiteiten, presenteert nieuwe initiatieven, vraagt akkoord op bijvoorbeeld het jaarverslag of de jaarrekening, stelt soms een kandidaat bestuurslid voor, en peilt de stemming onder de leden. Wie de Ledenvergadering bezoekt, kan zijn invloed op de koers van de coöperatie dus laten gelden. Alle leden, met uitzondering van de parken in ontwikkeling, hebben stemrecht. Maar niet elk lid is daarin gelijk. Solitaire molens hebben minder stemrecht dan grote windparken. Want soms zijn de belangen van grote en kleine leden niet gelijk. Met de verdeling van het stemrecht is echter wel voorkomen dat de grote parken gezamenlijk de dienst kunnen uitmaken. Zo telt echt elke stem.

Bestuur

Uit de leden wordt het bestuur gekozen dat de dagelijkse organisatie van de coöperatie op zich neemt. Zij vormen de intermediair tussen de leden en de directie van Windunie Groep. En daarbij bewaken ze altijd het belang van de leden, op korte maar vooral lange termijn. Door contact te onderhouden met de achterban weet het bestuur wat er leeft onder de leden, aan welke  innovaties behoefte is. Zo inspireert het bestuur de aan Windunie gerelateerde medewerkers tot ontwikkeling van aanvullende diensten en producten. Overigens komt natuurlijk ook veel van de vernieuwing juist vanuit de dagelijkse dienstverlening.

Bestuursleden

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vijf jaar en kunnen een keer worden herkozen. Hoewel de bestuursleden zo hun eigen rol hebben en ook op basis van hun ervaring en kennis worden benaderd en gekozen, hebben de bestuursleden geen officiële functie binnen het bestuur. Met uitzondering van de voorzitter.

Raad van Advies

In 2014 is besloten tot de oprichting van de Raad van Advies. Deze Raad bestaat uit leden, waaronder enkele oud-bestuursleden, bestuursleden van parken in ontwikkeling en experts uit de markt. Het doel van de Raad is de directie en het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. Daarbij wordt de Raad bij elkaar geroepen als de coöperatie voor strategische keuzes staat. Voordat een nieuwe koers of strategisch plan wordt voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering, wordt de Raad bijeengeroepen om voorstellen kritisch te bespreken en advies op te halen. Zo worden voorstellen getoetst en verbeterd voordat ze worden voorgelegd aan de leden. Voor bijeenkomsten worden zo’n 15 adviseurs bijeengeroepen.

Commissies

Voor specifieke diensten, producten of onderwerpen kan een commissie van leden worden opgericht, al dan niet tijdelijk. Ook dit is een manier om leden te betrekken bij keuzes en besluitvorming. Op dit moment is alleen de Pool-commissie actief. Deze zes leden, allen deelnemer in de Windunie-Pool, bepalen samen met medewerkers en directie van Windunie de handelsstrategie van de Windunie-Pool. In het samenstellen van het samenwerkingscontract met Greenchoice had de Pool-commissie een bepalende rol.

Jaarverslag

Tijdens de jaarvergadering van de coöperatie, halverwege het jaar, wordt de jaarrekening en ook het jaarverslag van het voorafgaande jaar ter goedkeuring voorgelegd. Dan wordt dus ook de hoogte van de lidmaatschapsbijdrage vastgesteld. Omdat de lidmaatschapsbijdrage afhankelijk is van de productie, wordt een voorschot betaald dat achteraf wordt verrekend. Na akkoord wordt het jaarverslag, met eventuele wijzigingen gepubliceerd. U vindt hier het jaarverslag over 2017, waarin niet alleen van de ontwikkelingen in de coöperatie maar van hele Windunie Groep B.V. verslag wordt gedaan. Leden kunnen oudere jaarverslagen inzien door in te loggen op Mijn Windunie. Andere geïnteresseerden kunnen jaarverslagen opvragen via info@windunie.nl.