Duurzame energie

Duurzame energie of hernieuwbare energie wordt gewonnen uit onuitputtelijke bronnen. Uit de wind die waait, de zon die schijnt, het water dat valt. Door deze natuurlijke energie om te zetten in elektriciteit wordt er niks verbruikt, het raakt immers niet op, en komt er geen CO2 vrij. Het is schoon, groen en raakt nooit op.

De meeste energie die wij nu nog gebruiken wordt gewonnen met bronnen die wel uitgeput kunnen raken: de olie raakt op, evenals de steenkool en het gas, en dat geldt ook voor schaliegas en -olie. Het wordt steeds lastiger te winnen en bij omzetting naar elektriciteit komt de CO2 die eeuwenlang opgeslagen heeft gezeten, vrij in de atmosfeer. Dat broeikasgas, met andere broeikasgassen, veroorzaakt klimaatverandering en dus een verhoogde zeespiegel door hogere temperaturen. Inmiddels zijn de meeste mensen er wel van overtuigd dat we moeten overstappen op duurzame energiebronnen om de opwarming van de aarde te stoppen.

Aardbevingen en grondwatervervuiling

De winning van fossiele brandstoffen veroorzaakt meer problemen, al was het maar de machtspositie van landen met olie in de grond. Maar ook aardbevingen in Groningen zijn een gevolg van gaswinning, in de golf van Mexico werd een milieuramp veroorzaakt door onderzeese boring naar olie, grondwater in de Verenigde Staten raakt vervuild door schaliegaswinning: je vraagt je af waarom we niet al veel eerder overstapten op duurzame energie?

Duurzaam is duurder, nog wel

Dat heeft te maken met kosten. Het is veel goedkoper een kWh uit kolen te winnen dan uit wind of zon. Op dit moment moet duurzame energie worden gesubsidieerd om te zorgen dat de producent nog wat verdient aan de winning van zonne- of windenergie. Maar er is ook een ontwikkelingsachterstand: we zijn nog niet zo lang bezig elektriciteit duurzaam op te wekken. Het wordt in rap tempo goedkoper en dan staat ons niks in de weg volledig over te schakelen op duurzaam. Want er is wind, zon en water genoeg. En voorlopig is er ook genoeg mest!

Elektriciteit uit mest

Want ook biovergisting is een duurzame energiebron. Uit mest van vee kan door vergisting elektriciteit worden gewonnen. Groot voordeel van mest is dat het beter te reguleren valt: de hoeveelheid wind of zin hebben we niet in de hand, maar mest is er het hele jaar door en kan de vergister in wanneer je maar wilt. Ook deze techniek is nog tamelijk duur, maar ook deze elektriciteitsopwekking zal snel goedkoper worden.

Collectief duurzamer

Bijna al onze leden wekken elektriciteit op uit wind, een lid is een watermolen en bij veel van onze leden liggen zonnepanelen op het dak. En er zit ook een enkele biovergister bij. Wij groeien en verbreden en gaan meer inzetten op andere vormen van duurzame energie. Windenergie is nog altijd het goedkoopst, maar we kunnen niet al onze benodigde elektriciteit uit wind winnen. We hebben ook al eens collectief zonnepanelen ingekocht en zullen vaker dat soort projecten opzetten. Zo worden we samen steeds duurzamer.