Groenbalans

Groenbalans BV is dochter van Windunie en opgericht in 2007. De missie van Groenbalans is een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van overheid en bedrijven in Nederland. Doelstelling is om de ingezette energietransitie zo spoedig mogelijk plaats te laten vinden en organisaties te ondersteunen bij de realisatie van een CO₂-neutrale bedrijfsvoering.

Groenbalans werkt volgens een 3-traps model

  1. Energiebesparing
  2. Het gebruik van groene stroom
  3. Het compenseren van onvermijdbare CO₂-uitstoot.

Energiebesparing

Energie is een breed begrip. Hiermee wordt niet alleen het gebruik van elektriciteit en gas bedoeld maar alle energieonderdelen die te maken hebben met het gebruik van fossiele brandstoffen zoals autorijden, vliegen, afvalverwerking, papierverbruik enz. Er zijn meerdere manieren om organisaties te helpen om het huidige energieverbruik in kaart te brengen en vervolgens doelstellingen te formuleren om energie te besparen:

  • Inzicht en uitvoering van relevante wet- en regelgeving en standaarden zoals bijvoorbeeld de verplichte energieaudit voor grote bedrijven (Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)), milieuwetgeving, CO₂-prestatieladder, ISO14064, ISO 40001, ISO50001 etc.
  • Opstellen van een CO₂-footprint en het maken van keten- en productanalyses
  • Duurzaam inkopen
  • Het maken van een energiebesparingsplan voor gebouwen of voor duurzame mobiliteit

Groenbalans helpt met de communicatie en rapportages naar stakeholders zoals het opstellen en vastleggen van de noodzakelijke documentatie bij een certificeringssysteem. Dit kan een communicatieplan zijn, maar ook een CO₂ en/of energierapportage (b.v. volgens ISO 50001) of een z.g. data kwaliteitsmanagement.

Het gebruik van groene stroom

Het gebruik van groene stroom is een ideale manier om de CO₂-footprint van organisaties te verkleinen. Immers, bij de opwekking van duurzame energie – uit wind, water, zon of andere natuurlijke bronnen – komen geen schadelijke broeikasgassen vrij. Groene stroom bestaat uit twee componenten: Stroom uit het stopcontact, geleverd door het energiebedrijf en Garanties van OorsprongBij elke MWh (1.000 kWh) die wordt opgewekt door een duurzame energie-installatie als een windmolen, zonnepaneel, biovergister of watermolen, wordt een Garantie van Oorsprong afgegeven. Het bewijs dat deze MWh daadwerkelijk duurzaam is opgewekt. GvO's worden soms tegelijk met de stroom gekocht of geleverd, maar het is ook mogelijk los GvO's te kopen of verkopen. Wie GvO's koopt, weet in elk geval zeker dat voor elke MWh die je gebruikt ergens een MWh duurzaam is opgewekt. De Garantie van Oorsprong garandeert de duurzame oorsprong van de MWh en kan slechts 1 x worden verkocht. (GvO’s). 1 GvO staat voor 1000 kWh duurzaam opgewekte stroom.

GvO’s inkopen via Groenbalans

Door GvO’s te koppelen aan stroomverbruik is er sprake van groene stroom. Bij een elektriciteitsverbruik van 500.000 kWh van een organisatie levert Groenbalans 500 GvO’s. De levering van stroom en GvO’s staat los van elkaar. Daarom is het voor organisaties interessant om stroom in te kopen bij de meest geschikte en goedkoopste energieleverancier en GvO’s in te kopen bij Groenbalans. Dit is goedkoper, biedt meer flexibiliteit en meer soorten GvO’s en organisaties bepalen zelf het inkoopmoment.

Nederlandse GvO’s

Volgens Europese regelgeving mogen GvO’s geïmporteerd en geëxporteerd worden. In Nederland is de vraag naar groene stroom veel groter dan het beperkte aanbod. Daarom importeert Nederland veel GvO’s. Er zijn verschillende soorten GvO’s, uit binnen- en buitenland. Groenbalans levert Nederlandse wind GvO’s van Windunie en daarnaast ook GvO’s uit waterkracht, biomassa en andere wind GvO’s.

Het compenseren van onvermijdbare CO₂-uitstoot

Organisaties hebben al vaak een doelstelling om CO₂-neutraal te ondernemen. Bij de realisatie van deze doelstelling blijkt dat er altijd wel onvermijdbare CO₂-uitstoot overblijft die niet op een natuurlijke manier gereduceerd kan worden. Deze CO2-uitstoot wordt dan gecompenseerd aan de hand van de CO₂-footprint, gebruikmakend van vrijwillige CO₂-rechten. Deze rechten komen voort uit de productie van duurzame energie in – meestal – ontwikkelingslanden. Door gebruik te maken van CO₂-compensatie in Nederland worden deze duurzame energie projecten dus elders mogelijk gemaakt.

CO₂-rechten

De vrijwillige CO₂-rechten mogen alleen worden gegenereerd onder strenge internationale regelgeving waarbij naast het voorkomen van CO₂-uitstoot ook altijd aandacht moet zijn voor de lokale bevolking op het gebied van werkgelegenheid, scholing, medische verzorging, biodiversiteit etc. Klanten van Groenbalans die gebruik willen maken van CO₂-compensatie kunnen zelf een duurzaam energie project kiezen en ook hierover naar stakeholders toe communiceren.

Bezoek onze website voor meer informatie over Groenbalans