Hoe werkt windenergie?

In Nederland werd in 2015 de helft van het totaal aan hernieuwbare elektriciteit opgewekt door windturbines op land, zoals cijfers van het CBS aantonen. Windenergie op land vervult daarmee een cruciale rol in de ambitie om in 2020 14% van alle energie die we in Nederland gebruiken uit duurzame bronnen op te wekken.

Op dat niveau zitten we nog niet, en bovendien willen we uiteindelijk naar een volledige duurzame energievoorziening,  maar we zijn wel goed op weg. De afgelopen 10 jaar is het opgesteld vermogenHet opgesteld vermogen is het potentiële vermogen dat per uur kan worden opgewekt door de opwekkingsinstallatie. Dus een windmolen met een opgesteld vermogen van 2 Megawatt (MW) kan per uur maximaal 2 Megawattuur (2000 kWh) aan energie opwekken. van wind op land verdubbeld en het doel is om in 2020 nog een verdubbeling te hebben gerealiseerd ten opzichte van 2015. Ook de windturbine zelf heeft een ware groeispurt doorgemaakt. Turbines zien er vandaag de dag dan ook anders uit dan toen de Coöperatie in 2001 werd opgericht.

plaatje-groei-windenergie

Van wind tot stroom

Er komt niet zomaar energie bij maar energie gaat ook nooit verloren. Een windturbine maakt het mogelijk om energie uit wind om te zetten in een meer bruikbare vorm: elektriciteit. Wind laat de rotorbladen en daarmee de rotor draaien waardoor de generator in beweging wordt gezet. Met behulp van een omvormer wordt de stroom naar midden- of hoogspanningsniveau omgezet waarna de elektriciteit zijn weg vindt naar het net.

Grotere turbines, meer stroomopbrengst

De afgelopen decennia heeft technische innovatie er voor gezorgd dat turbines groter zijn geworden. Doordat grotere turbines meer wind opvangen kunnen zij ook meer stroom opwekken. De turbines zijn hoger, hebben langere rotorbladen en een hoger opgesteld vermogen. Per turbine wordt veel meer elektriciteit opgewekt dan voorheen. Bij een twee keer zo grote rotordiameter neemt het vermogen vier keer zoveel toe. En wanneer de windsnelheid verdubbelt, is het vermogen uit wind acht keer zo groot.

Hoger waait het harder

Hoger in de lucht waait het harder dus het windvermogen neemt snel toe naarmate de windturbine hoger is. Bovendien is er minder turbulentie op grotere hoogte, onder meer doordat de invloed van gebouwen, bomen en andere landschapselementen afneemt. Met behulp van een windstudie kunnen verschillen binnen een windklimaat inzichtelijk worden gemaakt, waardoor  de meest gunstige windlocaties en het optimale windturbine type geselecteerd kunnen worden.

De milieueffecten

Vaak wordt beweert dat de productie, opbouw  en het transport van een windturbine de positieve effecten van de duurzaam opgewekte stroom teniet zou zou. Maar de ‘terugverdientijd’ van een windturbine is heel kort ten opzichte van de levensduur: in 3 tot 6 maanden draaien, wekt een windturbine evenveel energie op als er nodig is om deze 20 jaar lang groene stroom te laten produceren. Zie informatie op de website van Milieucentraal.

Lokale opwek en betrokkenheid

Met windmolens wordt elektriciteit lokaal opgewekt. Het hoeft dus niet vanuit het buitenland te worden getransporteerd, wat altijd vermogensverlies tot gevolg heeft.  Ook de afhankelijkheid van andere landen neemt af als we onze energie zelf opwekken. En als elektriciteit lokaal wordt opgewekt, kan dat bijdragen aan bewuster energieverbruik en daardoor mogelijk energiebesparing. Wie de windturbines ziet draaien, wordt steeds herinnerd aan het feit dat elektriciteit er niet zomaar is. En bij Windunie vinden we dat de lokale cirkel pas echt rond is als de windturbine(s) in lokaal eigendom worden geëxploiteerd. Lokale duurzame energieopwekking zorgt dan ook voor versterking van de regionale economie.

Balans tussen productie en verbruik

Wind is onuitputtelijk maar tegelijkertijd ook grillig. Het ene moment waait het harder dan het andere moment en dus wordt er op het ene moment meer elektriciteit opgewekt dan op het andere. Ook het gebruik is niet continu: mensen gebruiken elektriciteit als ze het nodig hebben en dat is niet altijd evenveel. Er is per definitie een onbalans tussen vraag en aanbod. Slimme energienetwerken spelen in de nabije toekomst een belangrijke rol om de elektriciteitsvoorziening betrouwbaar en betaalbaar te houden. We voorzien lokale netwerken en een grotere rol voor opslag van energie. Vandaar onze interesse en ons werk aan nieuwe energiesystemen.