Systeemintegratie maakt de energietransitie beter, sneller en goedkoper 

Systeemintegratie kan onder meer een oplossing bieden voor het niet kunnen aansluiten van duurzame energieprojecten door de toenemende krapte op het elektriciteitsnet. Het creëert kansen voor kleinschalige en middelgrote duurzame energie-opwek in de Regionale Energie Strategieën (RES’en). Dat concludeert Energie Samen, de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties, in de handreiking “Slimme energiecombinaties in de regio”. Windunie is lid van Energie Samen en was actief betrokken bij de ontwikkeling van deze handreiking.  

 

Syteemintegratie gaat over de mogelijkheden om duurzame energieprojecten slim te ontwikkelen door slimme combinaties te maken in samenhang met het (lokale) energiesysteem. Het kan daarbij ook een oplossing zijn voor de onbalans tussen opwek en verbruik. Dit zorgt voor kostenbesparingen voor zowel de initiatiefnemers, als de samenleving én er kunnen meer en sneller duurzame projecten gerealiseerd worden. Uiteindelijk kan de energietransitie zo beter, goedkoper en sneller verlopen.  

 

Slimme energiecombinaties: meer lokale opwek  

Energie Samen raadt op basis van het rapport aan om voortaan bij duurzame energieprojecten te kijken naar mogelijkheden en kansen voor geïntegreerde projecten. Voorbeelden daarvan zijn: het geschikt maken van installaties voor een kleinere of gedeelde aansluiting, elektriciteit omzetten in gas, warmte of koude en/of elektriciteit opslaan in batterijen. Door systeemintegratie kan zoveel mogelijk energie lokaal worden opgewekt én gebruikt. 

 

Het is van belang om verschillende onderdelen van het energiesysteem met elkaar te verbinden die anders los van elkaar worden ontwikkeld. Afstemming en samenwerking tussen initiatiefnemers, gemeenten en netbeheerders is daarbij cruciaal. Onder andere vanuit de RES’en wordt gewerkt aan versterking van de samenwerking en afstemming. 

 

Samen met Enexis Groep, Ennatuurlijk, Escozon, Holland Solar, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, NVDE, PetaWatts, RVO, Scholt Energy, Stedin, TKI Urban Energy, Topsector Energie en Wageningen University & Research en Windunie. 

Bron: Energie Samen

Download handreiking