Omgevingsmanagement

Bij de ontwikkeling van een windpark spelen zeer diverse belangen een rol. U wilt u windpark zo optimaal mogelijk ontwikkelen, maar ook een duurzame relatie met uw omgeving houden. Windunie helpt u met het informeren en betrekken van uw omgeving om samen tot de ontwikkeling van het windpark te komen. Wij houden ons daarbij in elk geval aan gedragscode Wind op land. 

De ontwikkeling van een windpark is een complex proces. Door in een vroegtijdig stadium met alle belanghebbenden in gesprek te gaan, wordt voorkomen dat in een later stadium vertraging ontstaat door weerstand of een doordat de omgeving zich niet betrokken of geïnformeerd voelt. Onze ervaring is dat er enorme winst is te halen als alle omwonenden die dat willen, ook de kans krijgen om volwaardig mee te doen in de ontwikkeling van een windpark. Hoe? Dat is van situatie tot situatie verschillend in te vullen.

Analyse van stakeholders

Samen met u analyseren we issues en stakeholders: we onderzoeken welke belanghebbenden moeten worden betrokken, met welke intensiteit, en welke belangen de meeste prioriteit (zouden moeten) hebben. U krijgt inzicht in de acceptatievoorwaarden voor de ontwikkeling van het windpark en de eventuele aandachtspunten. Samen met u en de omgeving gaan we in overleg en bepalen we de strategie voor de ontwikkeling van het windpark.

Voorwaarden voor goed overleg met de omgeving

Om in goed overleg met de omgeving te kunnen gaan hanteert Windunie de volgende uitgangspunten:

  • Vroegtijdig betrekken van belanghebbenden
  • Afspraken maken hoe we met elkaar omgaan
  • Open en eerlijk naar elkaar communiceren
  • Eerlijk zijn over de effecten
  • Afspraken maken en nakomen

Duurzame relatie

De afspraken gelden zowel voor initiatiefnemers als de omgeving. Een duurzame relatie is gebaseerd op wederzijds begrip en erkenning van elkaar posities en belangen. Windunie helpt u om constructief met de omgeving van het windpark in gesprek te gaan en te blijven.

Lerend Platform Energie en Omgeving

Op 23 november 2016 is het Lerend platform Energie en Omgeving (LEO) gestart. Windunie is een van de initiatiefnemers van het platform waarin de energiesector, maatschappelijke organisaties en het ministerie van Economische zaken hun kennis bundelen. LEO verbindt een breed netwerk van specialisten en ontsluit vaktechnische inzichten die direct toepasbaar zijn in projecten. Deze kennisuitwisseling verbetert de kwaliteit van de planvorming, verhoogt de acceptatiegraad en verkort daarmee de doorlooptijd. Binnen het platform geven de partijen elkaar bovendien inzicht in de manier waarop omgevingsmanagement intern wordt ontwikkeld en wat daarvan de resultaten zijn. samen met alle andere relevante partijen werkt Windunie zo aan versnelling van de energietransitie, gedragen door iedereen die er rechtstreeks mee te maken heeft.