Onze windprojecten tot 2020

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 ten minste 14% van de gebruikte energie in Nederland duurzaam wordt opgewekt. En er is afgesproken dat er 6000 MW aan opgesteld vermogen aan wind op land staat. Om dat streven te bereiken, moet nog een flink aantal turbines worden gebouwd. Windunie werkt daar hard aan mee. Een aanzienlijk deel van de projecten waar we nu aan werken, produceert in 2020 schone stroom.

Ontwikkelen met agrariërs

Windunie is begonnen met projectontwikkeling in 2010. Windunieleden zijn vooral agrariërs en ook bij de projectontwikkeling vormen zij een belangrijke doelgroep. Voor de bouw van een windmolen is immers grond en ruimte nodig, en daarover beschikken vooral boeren. Die kunnen hun vee laten grazen of gewassen telen onder de windmolen. Bij onze huidige projecten zijn leden van Windunie en andere grondeigenaren, eveneens meestal agrariërs, de initiatiefnemers en daarmee onze opdrachtgevers. Daarnaast werken wij ook met en voor lokale duurzame energie-initiatieven of overheden aan de ontwikkeling van windenergieprojecten.

Ontwikkelen in vereniging

Een gebied is geschikt voor ontwikkeling van windenergie als er genoeg ruimte is om windturbines te bouwen en het voldoende waait. Vaak is dat agrarisch gebied waar de grond van diverse eigenaren is. Op wiens land de turbines precies komt te staan, is vooraf niet in te schatten. Dat heeft te maken met leidingen in de grond, afstand tot woningen, onderlinge afstanden, wegen, waterwegen etc. Daarom adviseert Windunie vaak om met alle grondeigenaren in een gebied samen te werken in een vereniging, waarbij vooraf wordt afgesproken dat het niet zoveel uitmaakt waar de molens precies komen te staan. De eigenaar van de grond waar de molen terecht komt, wordt voor kosten vergoed maar de grondvergoeding wordt gedeeld. Dat is wel zo eerlijk. Ook bewoners zonder grond krijgen in die verdeling een plaats zodat zij ook een tegemoetkoming krijgen voor hinder als gevolg van een windturbine in de nabijheid.

Klik op de kaart voor informatie over al onze windparken in ontwikkeling.

Rijkscoördinatieprojecten

De hele grote projecten, van ten minste 100 MW oftewel 30 molens en meer, vallen onder verantwoordelijkheid van het Rijk. De Rijksoverheid treedt op als bevoegd gezag en stelt een bestemmingsplan op rijksniveau vast. Het ‘rijksinpassingsplan’. Windunie werkt mee aan drie van dit soort projecten.

Windpark Zeewolde

In Zuidelijk Flevoland is Ontwikkelvereniging Windpark Zeewolde initiatiefnemer van een windpark van 100 turbines in lijnopstellingen. Windunie treedt op als adviseur. In het gebied waar het park moet komen zijn alle boeren, burgers en bedrijven uitgenodigd om lid te worden van de vereniging en daarmee zelf mee te ontwikkelen. Een aantal verenigingsleden is ook lid van Windunie, maar dat betreft een minderheid. Burgers uit woonwijken die uitkijken op het park kunnen participeren in het project. Meer informatie op de website van Windpark Zeewolde.

Windpark de Drentse Monden en Oostermoer

In de Drentse Veenkoloniën ondersteunt Windunie 33 agrarische families die onder de naam Windpark Oostermoer 16 windturbines van in totaal 45 turbines wil ontwikkelen. De overige 29 turbines worden ontwikkeld door projectontwikkelaar Raedthuys en Duurzame Energieproductie Exloërmond (DEE). In deze regio staan nu nog geen windmolens. Meer informatie op de site van het Windpark.